Start
Archiwizacja ważeń
Drukowanie etykiet
>> Waga samochodowa <<
Wyświetlacz
Monitorowanie wag
Betoniarnia
Tablet / Android
Waga w internecie
Inne programy
Nowości
Częste pytania (?)

Opis | Dokument ważenia | Baza danych | Raporty | Drukowanie | Czytniki kart
Praca w sieci | Waga osiowa | Inne | Przeróbki | Cena

Opis programu

Program do wagi samochodowej "PS" służy do wyświetlania, zapisu, raportowania i archiwizacji pomiarów masy z wagi samochodowej.

Program „na bieżąco” komunikuje się z wagą i prezentuje aktualną masę z wagi na wyświetlaczu programu.

Program przechowuje informacje o zapisanych pomiarach we własnej bazie danych.

Za pomocą programu realizować można następujące scenariusze ważenia:

 • ważenie podwójne, polegające na wykonaniu dwóch pomiarów masy samochodu:
  • ważenie początkowe samochodu (masa początkowa)
  • ważenie końcowe samochodu (masa końcowa)
 • ważnie pojedyncze, polegające na wykonaniu jednego pomiaru masy samochodu (tara pobierana automatycznie z bazy pojazdów lub wprowadzana)
 • ważnie wielokrotne, polegające na wykonaniu trzech lub więcej pomiarów masy samochodu:
  • ważenie początkowe samochodu (masa początkowa)
  • ważenie lub ważenia pośrednie samochodu
  • ważenie końcowe samochodu (masa końcowa)

Pobierz DEMO (3MB)


Opis skrócony (PDF)
powiększeniePo wykonaniu ważenia końcowego lub ważenia pojedynczego następuje zatwierdzenie "dokumentu ważenia", zawierającego szczegółowe informacje na temat procesu ważenia.

Równocześnie automatycznie aktualizowany jest stan materiałów w magazynie oraz rozbudowywana baza przypisania pojazdów i kierowców do kontrahentów.

Program współpracuje dowolnymi wagami, m.in.: AWO, Axis, Bilanciai, CAS, EWP, Fawag, HBM, Inwag, Keli, Mettler-Toledo, Precia Molen, Radwag, Rhewa, Rinstrum, Sensocar, Soehnle z możliwością dostosowania do urządzeń innych producentów.

Program występuje w wersji dla wag platformowych (standardowych) oraz osiowych.

Program podlega ciągłej rozbudowie o nowe funkcjonalności. Kliknij tutaj co nowego? aby zobaczyć co zmieniło się w najnowszej wersji.

Wersja demonstracyjna (bezpłatna) posiada wszystkie funkcjonalności z wyjątkiem połączenia z wagą, które zastąpione zostało trybem symulacji.

Główny ekran użytkownika

Główny ekran użytkownika posiada następujący wygląd:

 • przyciski ważenia początkowego, końcowego i pojedynczego (1)
 • wyświetlacz prezentujący aktualną masę z wagi (2)
 • tabela ważeń początkowych („samochody na placu”) (3)
 • przyciski do zarządzania bazą danych i konfiguracji programu (4)
 • tabela zakończonych ważeń (lista ostatnich 100 ważeń) (5)
 • tabela materiałów obserwowanych (6)
 • pasek statusu programu (7)

Dokument ważenia

Dokument ważenia jest wspólnym dokumentem opisującym parę ważeń: początkowe i końcowe.

Dokument ważenia przechowuje następujące informacje:

 • numer dokumentu ważenia (nadawany automatycznie; format numeracji ustala administrator)
 • czas i masę ważenia początkowego
 • czas i masę ważenia końcowego
 • masę netto wyliczaną jako różnice mas z obydwu pomiarów
 • znacznik wydanie (załadunek) / przyjęcie (rozładunek), nadawany automatycznie na podstawie analizy masy z dwóch pomiarów (nie dotyczy ważenia pojedynczego)
 • cenę za kilogram materiału (netto, brutto, stawkę VAT)
 • wartość materiału (netto, brutto, VAT)
 • dane dotyczące ważonego samochodu (nr rejestracyjny, kierowca)
 • dane dotyczące kontrahenta
 • dane dotyczące ważonego towaru (nazwa materiału)
 • dane dotyczące przewoźnika (firmy transportowej)
 • nazwisko operatora wagi
 • uwagi dotyczące ważenia

Baza danych

W skład baza danych programu wchodzą:

 • baza materiałów (towarów) wraz z cenami i stanami magazynowymi
 • baza klientów (kontrahentów)
 • baza ważeń zakończonych („zamknięte dokumenty wagowe”)
 • baza ważeń początkowych („samochody na placu”)
 • baza operatorów wagi
 • baza informacji o samochodach (baza pojazdów)

Raporty

Operator ma rozbudowane możliwości raportowania danych z bazy ważeń zakończonych. Raport podstawowy umożliwia filtrowanie bazy wg kontrahentów i/lub materiałów, i/lub pojazdów za dowolny okres czasu. Dla wygenerowanych danych możliwe jest wydrukowanie pojedynczego dokumentu wagowego, zbiorczego drukowania dokumentów wagowych (format tabelaryczny) oraz zapisu raportu do pliku tekstowego, pliku Excel lub skopiowanie wyników do schowka.


Oprócz raportów podstawowych program umożliwia wygenerowanie "raportów wg zdefiniowanych szablonów" w formie plików Excel dla wybranego zbioru kontrahentów i materiałów. Szablon raportu zawiera definicję raportu: nagłówek, listę kontrahentów oraz listę materiałów. Raporty wg szablonów mogą być szczegółowe (arkusz Excel zawiera wiele zakładek; każda zakładka arkusza zawiera listę ważeń wykonanych w danym dniu) lub zbiorcze (arkusz Excel zawiera jedną zakładkę; w wierszach arkusza znajdują się sumy ważeń wykonanych w danym dniu). Użytkownik wybiera zakres czasu (dzień od-do) dla którego generowany będzie raport, szablon raportu oraz rodzaj raportu (szczegółowy / zbiorczy).

Program w wersji dla zakładów zajmujących się zbiórką, utylizacją lub przetwarzaniem odpadów posiada dodatkowe funkcje raportowe:
 • raporty karty ewidencji odpadów
 • raporty karty przekazania odpadów

Drukowanie

Podstawowym rodzajem wydruku jest wydruk dokumentu ważenia wykonywany po ważeniu końcowym. Przed sporządzeniem wydruku dokumentu ważenia, operator widzi podgląd wydruku, na którym ma możliwość zmiany drukarki oraz ustawienia powodującego uwzględnienie (lub nie) na wydruku ceny i wartości ważonego materiału. Dodatkowo operator może wybrać pomiędzy formatem wydruku zajmującym całą stronę, a formatem wydruku dwóch dokumentów na jednej stronie.

Dodatkowo w programie możliwe jest wykonanie kilku innych rodzajów wydruków:

 • wydruk dowolnego dokumentu ważenia historycznego z ekranu raportowego
 • wydruk bazy ważeń początkowych
 • wydruk raportu ważeń zakończonych (patrz rozdział Raporty)
 • wydruk bazy materiałów (lub jej fragmentu)
 • wydruk bazy klientów (lub jej fragmentu)

Czytniki kart zbliżeniowych - ważenie automatyczne (bezobsługowe)

Program współpracuje z czytnikami kart zbliżeniowych eliminując w ten sposób konieczność ręcznego wypełniania dokumentu ważenia przez użytkownika (operatora).

Kierowca ważonego pojazdu posiada indywidualną kartę zbliżeniową. W momencie ważenia kierowca przykłada kartę do czytnika, a następnie wpisuje kod ważonego materiału na klawiaturze czytnika.

Program odczytuje z karty dane kierowcy wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu i informacją o kontrahencie, a z wpisanego kodu odczytuje nazwę materiału. Program automatycznie rozpoznaje rodzaj ważenia (początkowe lub końcowe) i informuje kierowcę o zatwierdzeniu ważenia poprzez sygnał dźwiękowy i świetlny na czytniku.

Zastosowane rozwiązanie pozwala na całkowitą automatyzację procesu ważenia.

Wersja wielostanowiskowa (sieciowa)

Ze względu na ilość obsługiwanych stanowisk program występuje w dwóch wersjach:

 • jednostanowiskowej (standardowej)
 • wielostanowiskowej (sieciowej)

W wersji jednostanowiskowej program jest zainstalowany i obsługiwany na jednym komputerze, który jest bezpośrednio podłączony do wagi.

W wersji wielostanowiskowej mamy doczynienia z systemem, w którym jeden z komputerów pełni rolę serwera: jest włączony na stałe, bezpośrednio podłączony do wagi i przechowuje centralną bazę danych (materiały, kontrahenci, ważenia). Pozostałe komputery (dowolna ilość) pełnią rolę stacji klienckich: można na nich przeprowadzać ważenia i generować raporty.

Stacje klienckie w sposób ciągły komunikują się z serwerem, co pozwala na bieżąco prezentować na nich masę z wagi oraz wszystkie wykonywane ważenia.

Tym samym konfiguracja wielostanowiskowa pozwala na monitorowanie pracy wagi z dowolnego komputera i dowolnej lokalizacji.

Ważenie osiowe

Program w wersji dla wagi osiowej posiada szereg modyfikacji dostosowujących go do charakterystyki pomiarów poszczególnych osi pojazdu.

W programie zapisywany jest nacisk na poszczególne osie oraz masę łączna pojazdu. Program sygnalizuje przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego nacisku na osie.

W przypadku ważenia osiowego pod pojęciem pomiaru masy pojazdu (ważenia) rozumie się serię pomiarów mas poszczególnych osi pojazdu. Program do wagi osiowej posiada dodatkowy panel zawierający:

 • status ważenia osiowego (można ważyć / trwa ważenie / ważenie zakończone)
 • tabelę mas poszczególnych osi wraz z informacją o przekroczeniu zadanego limitu
 • maksymalną masę pojedynczej osi (limit obciążenia) z przyciskiem do zmiany wartości
 • przycisk ręcznego zakończenia ważenia (aktywny tylko w trakcie trwania ważenia)
 • przycisk kasowania ważenia (aktywny tylko po zakończeniu ważenia)

Wydruk dokumentu ważenia oprócz informacji opisanych powyżej może zawierać tabelę mas poszczególnych osi wraz z informacją o przekroczeniu (lub nie) ustalonej maksymalnej masy pojedynczej osi (limit obciążenia).

Inne funkcje programu

Poniżej wymienione zostały inne funkcje programu:

 • możliwość podłączenia jednocześnie dwóch wag
 • wyliczanie wartości materiału na podstawie ceny i masy netto
 • ułatwienia w wypełnianiu dokumentu ważenia
  • podpowiedzi przy wpisywaniu numerów rejestracyjnych ("jak w google")
  • automatyczne wypełnianie pól na podst. nr rej. lub kontrahenta i danych historycznych
 • możliwość wydruku dokumentów ważenia/kwitów na drukarce A4 i/lub drukarce termicznej ("zwykłej", np. Mefa lub fiskalnej, np. Posnet)
 • wiele ustawień wydruków (m.in. nagłówki, rozmiar A4/A5, opcjonalne drukowanie cen i wartości)
 • proste i bardzo szybkie wyszukiwanie kontrahentów, materiałów, pojazdów na podstawie 3 i więcej znaków
 • funkcja zapamiętywania masy i dodawania do wyniku ważenia (ważenie długich pojazdów na krótkich wagach)
 • stany magazynowe (aktualizacja stanu materiałów w magazynie na podstawie wykonanych ważeń: dostawa/sprzedaż przyjęcie/wydanie z magazynu)
 • bogate możliwości raportowania
 • tarowanie pojazdów z funkcją automatycznego pobierana tary przy wykonywaniu ważeń pojedynczych
 • współpraca z czytnikami kart - ważenie automatyczne (bezobsługowe)
 • nagrywanie ważeń z możliwością programowania godzin automatycznego włączania i wyłączania
 • indywidualne logowanie użytkowników (operatorów) do programu z hasłem
 • użytkownik specjalny (administrator) posiada prawo do wprowadzania zmian w konfiguracji programu (wygląd programu, uprawnienia użytkowników, poziom ostrzeżeń i inne)
 • możliwość filtrowania, kopiowania do schowka (format kompatybilny z akruszami Excel) lub drukowania bazy materiałów, klientów (kontrahentów), raportu ważeń początkowych, raportu ważeń zakończonych
 • bardzo łatwy w obsłudze, uniwersalny interfejs użytkownika
 • rozszerzalność na cały ekran, niezależnie od rozmiaru monitora ("resizing")
 • możliwość pracy w sieci (wersja wielostanowiskowa)
 • obsługa zewnętrznych wyświetlaczy
 • archiwizacja danych
 • podgląd wydruku
 • bogate możliwości konfiguracji wyglądu i funkcjonowania programu
 • obsługa wielojęzyczności (otwarte pliki translacji dają możliwość dowolnego tłumaczenia; dostępne wersje: angielska, niemiecka)
 • istnieje możliwość dostosowania programu do wag innych producentów oraz rozbudowy funkcjonalności do indywidualnych potrzeb klienta (np. dodatkowe pola, wydruki, interfejsy z innymi aplikacjami)

Zmiany w programie "na życzenie"

Na życzenie wykonujemy dowolne przeróbki programu dostosowujące go do indywidualnych potrzeb klienta. Posiadamy szereg gotowych rozwiązań (modułów), które sprawiają że wykonywanie zmian w programie jest szybkie i tanie.

Poniżej przedstawiamy przykładowe modyfikacje wykonywane dla naszych klientów:

 • komunikacja dwukierunkowa: tarowanie i zerowanie wagi z poziomu programu
 • szyfrowanie plików z danymi
 • dodatkowe pola w dokumencie ważenia
 • blokady wybranych pól podczas ważenia początkowego i końcowego
 • zmiany formatu wydruku dokumentu ważenia (dostosowanie do wzorcowych szablonów klienta)
 • baza opakowań zintegrowana z dokumentem ważenia: uzupełnianie masy netto listą materiałów i opakowań z automatycznym wyliczaniem wag i opcją korekt ręcznych
 • rozbudowa raportów, eksport danych do wskazanego formatu
 • integracja z innymi systemami (F/K, baza kontrahentów, obsługa magazynu)

Wszystkie zmiany wyceniane są indywidualnie po wcześniejszym omówieniu funkcjonalności z klientem. Przed wdrożeniem większych zmian tworzymy wstępne rozwiązanie demonstracyjne (pilotażowe) zawierające szablony ekranów użytkownika, w celu uzgodnienia funkcjonalności i ewentualnego wprowadzenia korekt.

Cena i licencjonowanie

Cena jednostanowiskowej licencji programu wynosi:

 • program do wagi platformowej 950 zł netto (+23% VAT)
 • program do dwóch wag platformowych 1000 zł netto (+23% VAT)
 • program do wagi osiowej 1050 zł netto (+23% VAT)

Cena wielostanowiskowej (sieciowej) licencji programu do dwóch wag platformowych wynosi 1150 zł netto (+23% VAT).

W cenach uwzględnione są ewentualne modyfikacje programu w celu dostosowania go do dowolnej wagi lub terminala wagowego.

Dla firm pośredniczących lub w przypadku zakupu większej liczby licencji stosujemy atrakcyjne rabaty.

Wszelkie pytania lub zamówienia prosimy kierować na adres biuro@programywagowe.pl.